Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Onderzoek en sociale innovatie

De signaalfunctie van DIOGENES

Alles begint met observatie. Observatie maakt het mogelijk gegevens te verzamelen die op hun beurt kunnen worden geanalyseerd om kennis te verwerven over dakloosheid in Brussel. Grondige kennis bevordert de ontwikkeling van sociale innovatieprojecten als antwoord op nog onvervulde noden. Onderzoek en sociale innovatie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van onderzoek...

Onderzoek vult het straathoekwerk met de straatbewoners aan. DIOGENES werkt samen met onderzoekers, universiteiten en andere organisaties in het kader van onderzoek in verband met dak- en thuisloosheid. Afgerond onderzoek wordt gepubliceerd en is beschikbaar voor alle belanghebbende partijen. Onder de lopende onderzoeksprojecten zijn begrepen: 

  • Onderzoek naar bedelarij in Brussel: samen met de KUL, de UCL en de Hogeschool Odisee willen we een beter inzicht krijgen in de praktijk van het bedelen in onze Belgische hoofdstad en de ervaringen van de mensen die ermee in aanraking komen (hulpverleners, politieagenten, winkeliers, enz.). Er zal ook rekening worden gehouden met het effect van de aanwezigheid van kinderen.
  • Onderzoek naar de doodsoorzaken van dakloze mensen in Brussel. 
  • Deelname aan het Masterplan van Bruss'help, dat tot doel heeft tegen 2029 een globale strategie ter bestrijding van dakloosheid vast te stellen. Dit plan richt zich op 4 thema's: (1) preventie van dakloosheid, (2) mechanismen om chronische dakloosheid op straat te voorkomen, (3) ondersteuning en stabilisatie en (4) mechanismen van institutioneel geweld. DIOGENES is rechtstreeks betrokken bij de eerste twee thema's.
  • Position paper over de lage drempel in de volksgezondheid (BSI Position Papers).

… tot sociale innovatie

De onderzoekseenheid van DIOGENES stelt ons in staat onze kennis over dak- en thuisloosheid te verruimen. Van daaruit kunnen wij niet alleen onze werkmethoden en interne cultuur aanpassen - bijvoorbeeld door verkennend straathoekwerk - maar beschikken wij ook over een basis voor het opzetten van sociale innovatieprojecten. Dit zijn projecten die inspelen op nieuwe of onvervulde behoeften van daklozen.  In 2020 zijn bijvoorbeeld innovatieve huisvestingsprojecten zoals MODULO, UITWEG of het hotelproject van start gegaan. In 2022 ging het partnerschapsproject Rights First van start, met als doel een holistische aanpak te ontwikkelen om de sociale inclusie, de heropening van sociale rechten en de toegang tot inkomen of werk voor straatbewoners in Brussel te bevorderen.

Een signaalfunctie

Bovendien vinden wij het belangrijk om onze kennis over de realiteit van het straatleven te verspreiden: zij wordt gedeeld binnen de daklozensector, met aanverwante sectoren en met het beleid. Opleiding, evenementen, digitale en offline communicatie en samenwerking met de pers maken daarom integraal deel uit van onze activiteiten en dragen bij tot het bouwen van bruggen tussen de straat en de rest van de samenleving. DIOGENES vzw maakt er een punt van deze signaalfunctie uit te oefenen en bouwt zo rigoureus verder aan haar pleidooi.