Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons
Tag sous un pont

Straathoekwerk

Ons werk in de leefomgeving van straatbewoners in Brussel

Het straathoekwerk maakt deel uit van een proactieve aanpak om dakloze personen in Brussel te ondersteunen. We luisteren naar en ondersteunen de mensen die we in hun leefomgeving ontmoeten. Samen bouwen we aan een gepersonaliseerd begeleidingstraject.

De situaties van de straatbewoners die we tegenkomen zijn altijd uniek, apart en complex. Ook hun profielen zijn heterogeen. Daar dienen we dan ook  rekening mee te houden. Gestandaardiseerde maatregelen moeten worden aangevuld met sociale hulp op maat, die aansluit bij ieders individuele noden en verwachtingen. Zo niet, dan versterkt het gevoel van   onbegrip en uitsluiting. Dit is de grondslag voor ons straathoekwerk in Brussel.

Onze interventies 

In een eerste fase is het contact een doel op zich. Wij streven naar een zinvolle relatie die zo  evenwichtig mogelijk is; een menselijke relatie die gekenmerkt wordt door empathie, vertrouwen en aandacht voor de ander. Deze nauwe en aandachtige zorg dient als  basis voor het motiveren van verandering en het opzetten van  een begeleidingstraject waarin de straathoekwerker een onmisbare rol van begeleiding en “rode draad” kan spelen.

De psychosociale begeleiding is alomvattend in die zin dat zij alle gebieden van het leven van de ondersteunde personen raakt. Wij geven de voorkeur aan netwerkantwoorden boven directe antwoorden. Wij organiseren bijvoorbeeld zorgoverleggen of wonen deze bij. Toch kan het dat wij in noodsituaties (medische noodgevallen...) straatbewoners onmiddellijk op straat moeten helpen of verzorgen. Dit is echter een marginaal deel van ons werk. 

DIOGENES is geen extra sociale dienst, maar slaat een brug naar de andere diensten die een antwoord bieden aan de noden van de Brusselse straatbewoners. Deze ondersteuning neemt de vorm van doorverwijzingen en fysieke begeleiding. In meer dan 75% van de gevallen worden de mensen doorverwezen naar algemene diensten. Met het oog op  sociale inclusie en openen van rechten geven we de voorkeur aan deze aanpak boven meer gespecialiseerde oplossingen die binnen de thuis- en daklozensector worden voorgesteld.

DIOGENES gaat naar de straatbewoners toe, in hun leefomgeving. Ons werkterrein is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en af en toe ook daarbuiten. In alle gevallen beschouwen we onszelf als ‘bezoekers’ of ‘gasten’ van de personen die we begeleiden. Wij maken er een erezaak van om ons in hun leefomgeving te gedragen met alle consideratie en respect die wij aan onze gasten verschuldigd zijn. Wij zijn ons in het bijzonder bewust van  de verplichtingen die deze rol ons oplegt  wanneer we plaatsen bezoeken zoals kraakpanden of ondersteunende diensten.

Om meer te weten te komen over onze interventies, klik hier.

Hulp aan dakloze personen tijdens de winter

Beleidsmakers financieren projecten  volgens het "thermometerbeleid": vertrekkend vanuit de veronderstelling dat overleven op straat in de wintermaanden moeilijker is dan in andere perioden van het jaar, worden veel noodhulpprojecten uitgevoerd. Zoals het project 86.400 dat DIOGENES in 2020 in staat heeft gesteld om:

  • Het straathoekwerk overdag te versterken met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen
  • Het straathoekwerk punctueel te versterken, vroeg 's morgens en 's avonds wanneer minder diensten op straat actief zijn
  • Het straathoekwerk in de omgeving van de winteropvang (noodopvang, dagcentra, ...) te versterken
  • Structureel te werken door de banden tussen dagcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, de sector huisvesting, en alle partners van het project 86.400, te versterken.
  • Het verkennend straathoekwerk te professionaliseren
  • De interculturele bemiddeling te versterken

Echter, het Collectief Straatdoden in Brussel heeft aangetoond dat er in de winterperiode niet meer straatdoden zijn. Bij DIOGENES en samen met de hele daklozensector moedigen we politici aan om af te stappen van crisisbeheer en in plaats daarvan pleiten we voor structurele en langetermijnoplossingen.