Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Geschiedenis

DIOGENES van 1995 tot vandaag

Sinds DIOGENES in 1995 het licht zag, is de vzw grondig veranderd. Door zich voortdurend opnieuw in vraag te stellen en zich aan te passen, is ze heel dicht bij de straatbewoners blijven staan en kon ze op hun behoeften blijven inspelen.

Basisvaststellingen

De leefomstandigheden en de zichtbaarheid van daklozen gaven in de jaren negentig de aanzet tot tal van initiatieven om voor hun basisbehoeften te zorgen. Ondanks de verhoogde aandacht voor de situatie van daklozen en het bestaan van vele diensten en instellingen die iets aan hun problemen moesten doen, stelde men vast dat de kloof tussen de wereld van de straat en de geïntegreerde samenleving steeds groter werd. Het feit dat er geen vooruitgang werd geboekt, zette velen aan het denken. De eerste reactie was om op het terrein te gaan kijken wie die daklozen die de aangeboden diensten ‘weigerden’ precies waren en hoe ze in zulke hachelijke omstandigheden konden leven.


Oorsprong

Onder toezicht van wijlen mevrouw Carine Vyghen, schepen van Sociale zaken, vond in Brussel een rondetafelgesprek plaats tussen het OCMW van de hoofdstad en de belangrijkste onthaaltehuizen en gespecialiseerde diensten. De conclusie was dat er een straathoekwerkdienst voor het Gewest moest komen.

Zo ontstond op 1 maart 1995, na uitgebreid overleg tussen de verenigingswereld, de overheid en de openbare diensten, DIOGENES.

Het leek alvast duidelijk dat men contact moest leggen met de daklozen en moest doordringen tot hun leefwereld, hun referentiekader en hun waarden, om zich een beeld te kunnen vormen van hun wensen en behoeften. Straathoekwerk is een van de weinige middelen om wat afstand te nemen van ons sociale systeem en te proberen komaf te maken met het onbegrip en de scheidsmuren die er nog altijd zijn tussen de straat en de samenleving.


Enkele sleuteldata

 • 1993: afschaffing van de wet van 1891 voor beteugeling van de landloperij en de bedelarij.
 • 1995: oprichting van DIOGENES op 1 maart om de dienstverlening aan daklozen te herstellen, via straathoekwerk.
 • 1997: oprichting van de vereniging zonder winstoogmerk, om desnoods nog beter te kunnen beantwoorden aan de vereiste van onafhankelijkheid, een absolute noodzaak bij wat wij doen, namelijk begeleiden en doorverwijzen.
 • 1999: ontstaan van het project Ondersteuning bij Woonst, met de bedoeling de toegang tot een woning, de stabilisatie in de woning en de integratie in de wijk te bevorderen.
 • 2003: aanwerving van een interculturele Roma-bemiddelaarster.
 • 2005: terbeschikkingstelling van personele en logistieke middelen voor de coördinatie van het Collectief Straatdoden
 • 2012: lancering van het project METRO-Verbindingen, om onze activiteiten op het netwerk van de MIVB op te voeren en nog meer de nadruk te leggen op zowel het sensibiliseren van de reizigers als het ondersteunen van de verschillende spelers op dit terrein: MIVB-personeel, schoonmaakpersoneel, veiligheidspersoneel, handelaars, …
 • Sinds de winter van 2012-2013: deelname aan het project Winter 86.400 door onze werking tijdens de wintermaanden te versterken.
 • 2014: aanwerving van een Poolse interculturele bemiddelaarster.
 • 2014: participatieve audiovisuele tentoonstelling en studiedag Home street Home., een rechtstreekse uitloper van het project Metro-Verbindingen, waarin een reflectie wordt voorgesteld over het thema "daklozen en openbare ruimten".
 • 2016: lancering van het project Housing First Halte Thuis om de metrobewoners rechtstreeks vanop straat toegang te verschaffen tot een woning.
 • 2018: opname van het project Metro-Verbindingen in het Globaal Veiligheids- en Preventieplan van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om de acties uit te breiden tot het gehele Brusselse openbaarvervoersnet en te werken aan de beeldvorming van daklozen in de publieke opinie door middel van een eerste bewustmakingscampagne.
 • 2019: Oprichting van ISSUE als alternatief voor het winterplan, met het oog op steun en integratie via tijdelijke huisvesting