Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Hulp aan dakloze personen

Tussenkomsten in de omgeving van de dakloze personen

De hulp die we aan dakloze personen bieden is een gepersonaliseerde en globale psychosociale begeleiding. Die is mogelijk dankzij de vertrouwensrelatie die we met de persoon opbouwen. We zien onszelf als ‘bezoekers’ of ‘gasten’ in haar omgeving en gaan op een respectvolle manier om met de persoon en haar context.

Wie op straat leeft, ziet heel vaak zijn zelfbeeld en zijn band met de samenleving veranderen. Door met die andere realiteit te leren omgaan, trachten straathoekwerkers opnieuw perspectief te bieden aan daklozen die zich in een impasse bevinden. De straathoekwerkers kunnen dankzij hun vorming omgaan met de meest complexe situaties. Dus ook als iemand die het zwaar te verduren heeft, alle hulp en verzorging weigert. De type en plaats van onze interventies variëren. 

Types van tussenkomsten

Dankzij hun ervaring en vorming kunnen onze medewerkers een brede waaier van tussenkomsten verrichten: iemands behoeften herkennen, hem of haar (opnieuw) motiveren, zijn of haar integratietraject uittekenen en een woonst helpen zoeken.

  • Psychosociale begeleiding: deze belangrijke taak neemt het merendeel van de tijd van straathoekwerkers in beslag. Bedoeling is de basis te leggen voor een duurzame begeleiding op lange termijn. We leggen contact, we schatten de situatie in, we luisteren actief en ondersteunen, we informeren, we opwaarderen, we confronteren, we versterken positieve woorden, we reflecteren, we versterken vaardigheden, we motiveren (opnieuw), we volgen de evolutie, enz.
  • Begeleiding naar de diensten: we begeven ons samen met een straatbewoner naar een organisatie of instelling (OCMW, noodopvangcentra, onthaaltehuizen, dagopvangcentra, diensten voor begeleiding aan huis…). We zijn naast de persoon en steunen hem in zijn contacten met de diensten. De fysieke begeleiding neemt weliswaar veel tijd in beslag, maar is een cruciaal aspect van onze opdracht in de dakloze persoons begeleiding. Wij besteden heel wat tijd aan de voorbereiding hiervan, zodat het beoogde resultaat aansluit bij de persoonlijkheid van de dakloze, bij zijn keuzes en zijn ritme. We bemiddelen, informeren, leggen uit, volgen beslissingen en ontwikkelingen, smeden banden, enz.
  • Doorverwijzen: we bouwen bruggen tussen de dakloze persoon en de rest van de samenleving en haar hulpmiddelen. Wij gebruiken onze kennis van de psychomedische en -sociale sector om de juiste informatie te verstrekken en als tussenschakel op te treden. Om het best mogelijke klimaat te scheppen, onderhouden wij goede contacten met zowel de straatbewoners als de diensten waarnaar wij hen doorverwijzen. Hoe beter de straathoekwerker geïntegreerd is in de sociale diensten en instellingen van Brussel, hoe vlotter hij de straatbewoner met wie hij werkt, de weg kan wijzen.
  • Bezoek brengen, voor stabiliteit zorgen en verhinderen dat men terug op straat belandt (zie ook het project Ondersteuning bij Woonst): zodra de straatbewoner een woning of een plaats in een instelling (ziekenhuis, rusthuis...) heeft gevonden, gaan wij geregeld bij hem langs. Deze steun is enorm belangrijk bij zowel de overgang naar de nieuwe situatie als wanneer de verandering vaste vorm krijgt.
  • Zorgoverleg: we organiseren en/of nemen deel aan overlegbijeenkomsten tussen de straatbewoner en het netwerk, met de bedoeling meer samenhang te brengen in de hulp- en zorgverlening. Dit overleg is belangrijk voor de straatbewoner. Wij begeleiden de betrokkene bij de voorbereiding en tijdens het eigenlijke overleg (waarbij we vertaler zijn, hem steunen bij het uiten van zijn mening en gevoelens...), wat hoogst belangrijk is omdat deze bijeenkomsten ons publiek wel eens kunnen ‘overweldigen’.
  • Helpen en verzorgen: Op straat leven is een echte beproeving voor lichaam en geest. Veel daklozen hebben gezondheidsproblemen. Ze vragen echter zelden om verzorging. Ons team gaat als onmisbare tussenschakel dagelijks de uitdaging aan om zorgplannen op maat uit te stippelen en de betrokkenen de weg te wijzen naar de gezondheidsinstellingen. Klik hier om te begrijpen hoe we omgaan met de vraag van de gezondheid van dakloze personen.

Na verloop van tijd worden de straathoekwerkers voor de betrokken daklozen, referentiepersonen, die een algemeen beeld hebben van ieders specifieke problemen en levenswandel. 

Werkterrein

DIOGENES gaat naar de straatbewoners toe. Ons werkterrein is het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Maar het gebeurt ook dat we verder uitzwermen, wanneer we in gevangenissen, ziekenhuizen en andere hulpdiensten buiten Brussel komen. We zijn dagelijks aanwezig in het centrum en de Kleine Ring, de voornaamste metrostations, de drie grote treinstations, de voetgangerszone van het stadscentrum… en treden soms gericht op in andere locaties, tijdens parcours of als derden (buurtbewoners, handelaars, voorbijgangers, ...) ons problemen melden.

Wij ontvangen niemand op kantoor (geen permanenties). 

Wij ontmoeten de mensen zowel op privéterrein (woning) als in publieke (straten, pleinen, parken, ...) of semipublieke ruimten (trein- en metrostations, cafés, ...). Wij werken geregeld op uiteenlopende plekken als kraakpanden, kerken, hallen van gebouwen, wachtzalen van diensten, enz. Dan is het voor ons altijd belangrijk om de leefregels in acht te nemen en de bewoners te respecteren.

Wij palmen deze ruimten niet in, maar werken samen met al wie we er tegenkomen: schoonmaakpersoneel, veiligheidsagenten, handelaars, cafébazen, priesters, psychologische, medische en sociale hulpverleners... Wij vervullen een onmisbare bemiddelende, informerende en ondersteunende rol, met de bedoeling sociale banden te smeden in een geest van solidariteit en om het vreedzaam samenleven te bevorderen. Ook wanneer we naar een partner dienst naartoe gaan, trachten we, met respect voor eenieder, banden te smeden tussen de daklozen en de professionele hulpverleners. Wanneer het nodig blijkt, pleiten we voor aangepaste werkmethoden of voorzieningen, om de toegangsdrempel van de dienst in kwestie te verlagen voor de mensen die we ondersteunen, en acces tot hun rechten te bevorderen.