Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Het Chasse Cœur project

Ontwikkeling van een zorgzame buurt in Etterbeek

Vanuit onze jarenlange ervaring met het werken met kwetsbare personen in de semi-publieke ruimte, zijn we een bron van inspiratie en kennis voor organisaties en hun medewerkers. Vanuit deze optiek zijn we in 2022 een samenwerking opgestart met het wijkhuis Chambéry in verband met het opzetten van de Zorgzame Buurt Chasse Cœur.

Het wijkhuis Chambéry is gelegen in de buurt die 'Laag Etterbeek' wordt genoemd. Het is een zeer gemengde wijk: arm en rijk, oud en jong en mensen van verschillende culturen leven er naast elkaar. Het wijkhuis heeft tot doel het contact tussen de verschillende buurtbewoners te bevorderen en hun leefsituatie te verbeteren.

Algemeen is de wijk De Jacht in Etterbeek kenmerkend voor de populatie die minder begoed is en in moeilijkere omstandigheden leeft, dit in contrast met het oostelijk gedeelte van de gemeente waar men een grotere bevolking met een welgestelde levensstijl ziet (nabijheid van Europese instellingen). 

Waarom een zorgzame buurt Chasse Cœur?

De zorgzame buurt die we helpen opbouwen in Etterbeek wil een impact hebben via deze 5 werklijnen:

 1. Bereiken van een optimale sociale cohesie en sociale mix: een buurt is een leefomgeving waar mensen wonen, werken, naar school gaan, winkelen of in de publieke ruimte vertoeven, waaronder dak- en thuislozen. De term “buurtbewoners” is te beperkt als het enkel duidt op het residentieel wonen. Eerder gaat het over mensen voor wie de buurt deel uitmaakt van hun leefwereld, hun “habitat”. Om een zorgzame buurt in de wijk De Jacht te bereiken, worden dus buurtbewoners in deze brede zin van het woord betrokken.
 2. Zorg dragen voor het algemeen welzijn en gezondheid: de bestaande burenhulp netwerken in de Jachtwijk verstevigen elkaar en stemmen op elkaar af. Deze werklijn is gedeeld tussen de formele en de informele zorg in de brede zin van het woord.
 3. Begrijpen en in kaart brengen van de huisvestingsproblemen (gebrek aan betaalbare woonst, woonkwaliteit...) waar buurtbewoners, inclusief straatbewoners, mee kampen. De buurtbewoners en het lokaal beleid zoeken naar mogelijke oplossingen.
 4. Bekend maken van het formele zorgnetwerk: de gemeentelijke en OCMW-dienstverlening, alsook de aanwezige welzijns- en zorgactoren, de socio-culturele verenigingen en wijkinitiatieven in de buurt zijn bekend en vertrouwd. Buurtbewoners kunnen met hun zorgvragen naar Chambéry terecht.
 5. Hulp aan gezinnen: ze kunnen terecht in oudergroepen, zijn beter vertrouwd met zorgcoördinatoren van de scholen en kennen het naschoolse aanbod, waaronder de Werking Met Kansarme Jongeren (WMKJ) van Chambéry, D’Broej. De drempel moet laag blijven door het aanbod via de school en de naschoolse activiteiten in de mate van het mogelijke gratis aan te bieden.

Hoe helpt DIOGENES mee aan deze Zorgzame Buurt?

Vanuit het project Metro-Verbindingen verzorgen we dit aanbod:

 1. Organiseren van duo-werk van buurtwerkers met straathoekwerkers, voornamelijk in de zorgzame buurt, maar ook in de stations waar de straathoekwerkers gebruikelijk werken. Dit voor enerzijds op een individuele manier aan de slag te gaan met de straatbewoners van de wijk, als anderzijds het delen van werkervaring.
 2. Actie op situaties met straatbewoners in de buurt die de buurtwerkers van de Zorgzame Buurt ons signaleren. Straathoekwerkers starten dan een individuele begeleiding op.
 3. Helpen bij het opzetten van een netwerk van Hartelijke Handelaars, vanuit onze ervaring met het werken met de context van straatbewoners in de metro (reizigers, handelaren, personeel…). Het idee is een platform te creëren waarbij mensen zorg kunnen krijgen op een breed vlak, formeel en informeel.
 4. Integratie van straatbewoners in het wijkhuis via een werkgroep, Straatbewoners @Chambéry. 
 5. Facilitatie van vorming en intervisie voor de medewerkers van het wijkhuis. Op vraag organiseren we sensibiliserende activiteiten in het wijkhuis. De eerste sessie werd begin maart 2023 georganiseerd. Lees hier de samenvatting van de vorming!
 6. Opmaken van een visuele kaart in samenwerking met Make a Mark, waarop formele en informele hulp aangeduid wordt.
 7. Analyse van de buurt met behulp van onze in-house monitoringsysteem en vanuit de optiek van straatbewoners. We denken we mee na over de veranderingstheorie die de Zorgzame Buurt tracht te bereiken.
 8. Deelname aan de stuurgroep Zorgzame Buurten.

De noden van Zorgzame Buurt liggen in de lijn van onze expertise en maken deel uit van de algemene visie binnen DIOGENES voor het bekomen van een rechtvaardigere, inclusievere en meer solidaire samenleving, waar iedere straatbewoner de plek kan innemen die bij hem of haar past.