Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Sociale hulp op maat

De situaties die we op straat tegenkomen, zijn altijd uniek, apart en complex. Voorgekauwde antwoorden zijn ondoeltreffend en vergroten alleen maar het onbegrip en het gevoel van uitsluiting. Alleen sociale hulp op maat, die aansluit bij ieders individuele noden en verwachtingen, is zinvol.

Op straat en op de plaatsen waar daklozen leven, willen wij proactief handelen. Van de betrokkenen wordt niet verwacht dat ze om ondersteuning vragen. De situatie waarmee wij te maken krijgen, beschouwen we als de uiting van een behoefte. Op basis daarvan zetten wij dan onze diverse middelen in om naar deze mensen te luisteren en hen te helpen.


Wij zullen geen a priori bedachte antwoorden formuleren zonder de directe inbreng van de personen in kwestie. In tegendeel, wij trachten ieders aparte en complexe persoonlijkheid te doorgronden, met bijzondere aandacht voor zijn of haar sterke punten en middelen.


In een eerste fase is het contact een doel op zich. Wij trachten een zinvolle relatie tot stand te brengen die zo evenwichtig mogelijk is, een menselijke relatie die is doordrongen van empathie, vertrouwen en aandacht voor de andere.
Op basis van deze zorgzame en attente benadering wordt de dakloze gemotiveerd om zijn leven te veranderen en wordt een begeleidingstraject uitgetekend waarin de straathoekwerker een onontbeerlijke rol kan spelen als gids en ‘rode draad’.

De psychosociale begeleiding is algemeen in die zin dat de betrokkenen ondersteuning krijgen in alle facetten van hun leven. Wij verkiezen de antwoorden van het netwerk boven de directe antwoorden. In noodsituaties (spoedhulp, ...) kan het evenwel gebeuren dat we straatbewoners onmiddellijk moeten helpen of verzorgen. We doen er echter alles aan om dat binnen de perken te houden!

Wij verwijzen de personen door naar de diensten die op gepaste wijze inspelen op hun behoeften. DIOGENES is geen extra sociale dienst, maar slaat een brug naar de andere diensten. Het doorverwijzen en de fysieke begeleiding vergen heel wat tijd (de persoon voorbereiden, de verplaatsing, de tijd in wachtzalen, debriefing, ...) en omvatten uiteenlopende handelingen: de persoon inlichten, met de dienst contact opnemen, fysiek begeleiden, met de persoon in de wachtzaal zitten, luisteren en steunen, uitleggen en bemiddelen, de ‘vertaler’ van de persoon zijn en hem helpen om zich te uiten, debriefen, de verschillende stappen opvolgen, enz.

In meer dan 75% van de gevallen worden de mensen doorverwezen naar algemene diensten. Met het oog op de sociale integratie en openen van rechten verkiezen wij deze antwoorden boven de meer specifieke oplossingen die binnen de thuis- en daklozensector worden voorgesteld.