Straathoekwerk
met thuislozen
Bel ons

Vacature : Opleidingsverantwoordelijke (m/v/x)

om het vormingsaanbod uit te breiden

Vacature : Opleidingsverantwoordelijke

Halftijds

Contract van bepaalde duur 

DIOGENES is een straathoekwerk-dienst voor daklozen in Brussel. Enerzijds gaan we naar de plaatsen waar straatbewoners wonen, met authenticiteit, respect en zonder oordeel, om hen te ontmoeten en hen te erkennen als individuen, om hen een volledige ondersteuning op maat aan te bieden, hen te verwijzen naar de relevante diensten en hen te begeleiden tijdens hun hele traject.

Anderzijds zetten we ons in voor de maatschappij om de sociale cohesie te versterken, de empowerment van elk individu te ontwikkelen, de belangen van de daklozen te verdedigen en aanpassingen aan het overheidsbeleid, de institutionele systemen en praktijken voor te stellen.

Onze maatschappelijke actie is voornamelijk gebaseerd op activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, communicatie en vorming.

We zijn momenteel met 44 medewerkers, verdeeld over verschillende teams. We zijn op zoek naar een opleidingsverantwoordelijke (v/m/x) om deze afdeling, die momenteel een parttime medewerker heeft, te versterken. 

Functieomschrijving

De taak van de opleidingsverantwoordelijke bestaat erin het vormingsaanbod te verbreden voor verschillende actoren in de samenleving: professionals die dagelijks in contact komen met straatbewoners maar hiervoor niet opgeleid zijn (bv. MIVB-personeel, veiligheidsagenten, studenten, academici, mensen met belangstelling voor dakloosheid, etc.). Het doel van deze vormingen is om informatie te verstrekken over de realiteiten van het leven op straat, met eerbiediging van het beroepsgeheim en in het strikte belang van de straatbewoners, om zo de samenleving te sensibiliseren voor de situatie van straatbewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Daarbij moet de vorming de nodige instrumenten aanreiken om op een positieve en constructieve manier een relatie met ons publiek aan te gaan. 

De functie heeft ook tot doel het opleidingsaanbod van de vereniging te diversifiëren en uit te breiden om zodoende meer doelgroepen te bereiken en dus meer bruggen te bouwen, in lijn met de rest van de daklozensector. Hij/zij moet in staat zijn de vormingsbehoeften binnen de sector en zijn netwerk te analyseren en deze te vertalen in concrete vormingen. 

Ten slotte fungeert de opleidingsverantwoordelijke als verkenner en referent voor wetenschappelijk onderzoek dat van belang is voor de vzw. Hij/zij identificeert relevante projecten die intern of met externe partners moeten worden uitgevoerd en bevordert de aantrekkingskracht van de vereniging in de academische wereld door de beschikbaarheid en het unieke karakter van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die op het terrein worden verzameld kenbaar te maken.

Uw taken

 • De methodologie van het straathoekwerk en de filosofie van DIOGENES begrijpen, analyseren en zich erin verdiepen om er een synthese van te maken en er inspiratie uit te putten om een vormingsaanbod met doeltreffende pedagogische instrumenten op te stellen
 • De basisvorming uitbreiden
 • Aanvullende vormingsmodules ontwikkelen in functie van de geïdentificeerde noden en verlangens  
 • Het vormingsaanbod van DIOGENES promoten en nieuwe doelgroepen vinden 
 • Vormingen geven, alleen of in duo met terreinwerkers, aan een brede waaier van doelgroepen, alsook collega’s vormen tot en ondersteunen bij het geven van vormingen 
 • Vormingsaanbod en -methoden evalueren en aanpassen in functie van de feedback, de noden, de doelgroepen 
 • De organisatie en de logistiek van de vormingen beheren (vb. bijhouden van de agenda, registratie, lijst van contactpersonen, beheer van opleidingsmateriaal)
 • Identificeren en rapporteren van innovatieve onderzoeksprojecten waarin DIOGENES een relevante rol kan spelen (vanwege de gegevens waarover zij beschikt of de aan te bieden expertise) als leider of partner
 • Studies intern en/of met partners in ons netwerk begeleiden

Uw competenties

 • Participatieve en interactieve methoden
 • Ervaringsgericht agogiek
 • Collectieve intelligentie hulpmiddelen 

Uw waarden

 • Niet-oordelen, onvoorwaardelijkheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, keuzevrijheid voor individuen, menselijkheid, respect, vertrouwen

Uw profiel 

 • Tweetalig NL/FR
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken
 • Belangstelling voor projectbeheer, ontwikkeling, onderzoek
 • Aantoonbare ervaring van ten minste 2 jaar in het gebruik van pedagogische tools
 • Aantoonbare ervaring van ten minste 2 jaar in het ontwikkelen en uitvoeren van vormingen
 • In staat zijn om opleidingscursussen mede te leiden en om feedback te geven en te ontvangen met het oog op verbetering van de prestaties
 • Behoorlijke kennis van participatieve en interactieve vormingsmethoden
 • Openheid en belangstelling voor de doelgroep en de daklozensector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)
 • Positieve attitude ten opzichte van straatbewoners en persoonlijke motivatie om bij te dragen aan de missie van DIOGENES vzw
 • Bereidheid om met de straathoekwerkers op het terrein te gaan om de realiteiten van het leven op straat in het BHG te leren kennen
 • Creativiteit en zin voor initiatief
 • Organisatorische vaardigheden
 • Ondernemend en dynamisch zijn en bereid zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Goede beheersing van informaticatools zoals Google, Microsoft Office en andere 

Ons aanbod

 • Contract van bepaalde duur t.e.m. 31/12/2024 met mogelijkheid tot verlenging
 • Halftijds 
 • Bezoldiging en voordelen volgens de schaal en de voorwaarden van het paritair comité 330.02 (“Gegradueerde”)
 • Openbaar woon-werkvervoer 100% terugbetaald
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Sollicitaties 

Stuur uw CV en sollicitatiebrief ten laatste op 2 juni 2024 naar rh@diogenes.brussels met de vermelding "Sollicitatie Opleiding" in de titel van de e-mail. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf 10  juni  2024.

Omwille van interne organisatie zullen wij alleen contact opnemen met de kandidaten die voor de volgende selectiefase geselecteerd worden. Als je vragen hebt, stuur ze dan naar rh@diogenes.brussel